Totius - Akademie (Laerskool)
   Tuisblad      Ons skool      Gedragskode en skool reels
   
 

Gedragskode vir leerders
Totius Akademie streef daarna om verbondskinders in die lig van God se Woord op te voed om as gelowige kinders van God, Sy lig te midde van ’n sondige wêreld te laat skyn.  Om die doel te bereik is daar sekere beginsels in die Skrif neergelê om vir elke kind ’n veilige, gelukkige en geborge ruimte te skep waarbinne hy maksimaal volgens sy Godgegewe talente kan ontwikkel.  As leerders, ouers en onderwysers, staan ons hierin saam voor ons Hemelse Vader om hierdie grootse taak tot eer en verheerliking van Sy naam te volvoer.

 

Die Geloofsbelydenis is die samebindende punt waarop ’n ouerskool berus waar gelowiges – ouers en onderwysers – meewerk, om hul kinders tot eer van die Here op te voed.  ’n Christelike uitgangspunt berus onder andere op ’n Christelike perspektief en ’n Skrifgefundeerde dissiplinestelsel.

 

A.           DOEL VAN DIE GEDRAGSKODE

Die skool streef die volgende ideale ten opsigte van dissipline na:

1.    Om die leerders te lei tot die aanvaarding van gesag, aangesien alle gesag van die Here afkomstig is.

2.    Die daarstelling van ’n ordelike skoolmilieu waarbinne Christelike onderrig en opvoeding maksimaal kan realiseer.

3.    Om die leerders aan te moedig tot konstruktiewe samewerking in die opvoedingsgebeure.

4.    Die voorkoming en hantering van wangedrag volgens Bybelse beginsels.

5.    Om die leerders tot selfdissipline te lei.

 

B.           VERWAGTINGE VAN LEERDERS

Elke leerder verbind hom/haar tot die volgende:

1.    Om in alles wat hy/sy doen of sê die eer aan God te gee.

2.    Om in al sy/haar doen en late die inhoud van die Heilige Skrif, soos bely in die Drie Formuliere van Eenheid en gehandhaaf in die susterskerke van Suid-Afrika  te handhaaf en daadwerklik uit te leef.

3.    Om daarna te strewe om deurgaans die Bybel as Woord van God te respekteer en sy/haar lewe en werk op skool en by die huis daarvolgens in te rig.

4.    Om deurgaans alle medeleerders met liefde en respek te behandel ooreenkomstig die eis van God se Woord.

5.    Om met liefde en in gehoorsaamheid aan die Woord van God eerbied en respek aan ouers, die personeel van die skool en ander persone wat as gesagdraers oor hulle aangestel is, te betoon.

6.    Om sy/haar skoolwerk, huiswerk en alle ander opdragte pligsgetrou en noukeurig uit te voer.

7.    Om aan soveel as moontlik skoolaktiwiteite deel te neem tot voordeel van sy/haar vorming en opvoeding en tot voordeel van alle ander leerders en die skool as geheel.

8.    Om alle skoolreëls getrou na te kom.

9.    Om te alle tye die goeie naam van die skool hoog te hou en nie die beheerliggaam, personeel, ouers en ander leerders in die skande te steek nie.

10. Om in voorkoms, sowel as kleredrag, netjies te wees.

11. Om respek te hê vir die omgewing – geboue en tuine – waar hy/sy is.

12. Om ’n positiewe liggaams- en lewenshouding uit te straal.