Totius - Akademie (Laerskool)
   Tuisblad      Ons skool      Ons geskiedenis
  
  
 Geskiedkundige agtergrond van die skool


Ontstaan

            Die Potchefstroomse Gereformeerde Ouervereniging (PGO) is in 1994 gestig om as             medegelowiges die beginsels van Gereformeerde onderwys op alle vlakke te
            bevorder.                                                                                                                  
            Stigterslede was o.a. Proff. Jorrie Jordaan en Wynand Putter, Dr. Paul Snyman, mnre. A.               Juyn, F. Smit, V. d'Assonville en F. Drijfhout.

            Die taak van opvoeding van ons kinders lê by die ouers.                                                            Met die doopbelofte beloof hulle as gereformeerde ouers om hul kinders te onderrig
            en te laat onderrig.
 
            Dit is juis dit wat die skool hom ten doel stel.

            Die Potchefstroomse Gereformeerde Akademie (PGA) is 'n onafhanklike laerskool met             'n spesifieke karakter en identiteit, nl. 'n gereformeerde ouerskool.

            Die PGA is op 19 Oktober 2001 verander na Totius-Akademie.                                                    Verskeie nasate van die bekende skrywer en digter, Totius,  het die geleentheid
            bygewoon.
  Een van Totius se kleinseuns, mnr. Dirk du Toit, het die wapen van die skool             tydens die geleentheid onthul.  Die naam van die skool is verander, aangesien almal
            aangeneem het dit is die
Gereformeerde Kerk se skool, terwyl daar slegs van hulle
            lokale gebruik gemaak is.

            Sedert die ontstaan van die skool is daar gebruik gemaak van die fasiliteite van die             Gereformeerde Kerk Potchefstroom.  Hierdie reëling het in 2004 onder druk gekom             en daarom is daar gesoek na alternatiewe lokale en terrein.  Die Ou Teologiese Skool             op die hoek van Esselen- en Molenstraat het na 'n goeie opsie gelyk.  Na 'n paar
            maande se onderhandeling het die bestuur die groen lig gekry om die
            Ou
 Voorbereidende Skool as 'n nuwe skoolterrein te gebruik.

            Die restourasiewerk wat gedoen moes word, was teen die einde van 2005 voltooi en             het die groot trek op 1 Augustus 2005 plaasgevind.


Vestiging van die skool

            Op 24 Oktober 1995 het Prof. Jordaan en mnr. Juyn vir mnr. Fanie van Zyl besoek en             gevra of hy sou belangstel om 'n privaatskool te bestuur.  Na 'n lang gesprek het hy             ingewillig.  Hulle sou terugvoering gee, wat toe eers teen die einde van November             gebeur het.

            Op 6 Desember 1995 is 'n ouervergadering gehou waartydens daar besluit is om wel             voort te gaan met die tot stand bring van die skool.  Geld was egter min, +  R450.  

            Hoe begin jy 'n skool met soveel geld beskikbaar?

            Die eerste taak was om skoolvoorraad te bekom.  Mnr. van Zyl het toe dadelik sy ou             skool, Laerskool die President te Primrose, geskakel om te hoor of hulle nie nog van             die oortollige skoolvoorraad het, na die amalgamering van twee skole.

            Gelukkig was daar genoeg skoolbanke, lessenaars en stoele beskikbaar.  Mnr. van Zyl

            en mev. Juyn het toe met 'n sleepwaentjie die voorraad gaan haal.  Later het mnr. van             Zyl en mnr. Juyn se vader nog 'n klomp voorraad en skoolmateriaal gaan haal.

            Al die banke, tafels en stoele was egter vuil en sommige beskadig.  Die voorraad is op             Prof. Jorrie Jordaan se plot geberg.  Dit was nou alreeds gedurende die 

            Desembervakansie, maar die ouers was so entoesiasties dat hulle nie gehuiwer het             om te kom help met die skuur, herstel en vernis van die meubels nie.  Dit het vyf dae             geduur.  

            Lekker koekies en gemmerbier was gelukkig die beloning!


            Na Nuwejaar, hier om en by 6 Januarie 1996, is daar na personeel begin soek.                            Gelukkig was daar 'n paar onderwyseresse wat ook al afgetree het, beskikbaar en kon             daar van hulle dienste bekom word teen 'n karige vergoeding van R400 per maand.              Liefdesdiens!!  hulle was mevv.  Marie van der Westhuizen, Elvira Engelbrecht, Issie             du Plessis, Christine du Toit en mnr. Fanie van Zyl.

            

            Die skool heropen op 16 Januarie 1996 en die kinders moet dan begin werk.  

            Maar waarmee?  Daar was geen kurrikulums, handboeke of enige iets beskikbaar nie. 

            Weer het mnr. van Zyl sy ou skool geskakel en hulle was bereid om te help. 

            Hy is toe vir drie dae Primrose toe om fotostate te gaan maak van al die vakke se  

            kurrikulums van Gr. 1 tot Gr. 5. Dit sou die ouers + R600 gekos het, dan sou ons fondse             uitgeput gewees het.  Gelukkig het hulle alles geskenk.  'n Wonderlike gebaar.  

            Ook kon die nodige handboeke en leesboeke bekom word.  Dit was nie voldoende nie,

            maar die skool kon op 16 Januarie 1996 met 13 leerlinge en 5 personeellede begin.

 

            Daar is ook baie skenkings van vakkundige boeke, storieboeke en ander   

            skoolmateriaal van ouers en goedgesinde individue ontvang.  Daar was selfs finansiële             bydraes wat baie gehelp het met die kontantvloei, want die skoolgeld + R1 800 per             maand beloop.  Die personeeluitgawe wat R1 800, so daar het niks oorgebly nie.

            Ons is egter dankbaar teenoor ons Hemelse Vader dat die onderrig van hoë gehalte             steeds kan voortgaan. 
            Die baie prestasies wat die skool reeds behaal het, getuig daarvan.