Totius - Akademie (Laerskool)
   Tuisblad      Ons skool      Vissie en Missie van die skool
Vissie en Missie van die skool 
 A.    Vissie
 • Die gereformeerde kurrikulum is gegrond op die onfeilbare Woord van die Here, bely die Drie Formuliere van Eenheid.
 • In aansluiting by die opvoeding en onderrig wat deur die ouers en die kerk plaasvind, wil Totius-Akademie die kind wat deur die Here as Sy kind aangeneem is en wat in sonde ontvang en gebore  en in Christus geheilig is, opvoed tot 'n lewe in die Verbond.  Daarin word hy, deur die werking van die Heilige Gees met sy unieke gawes, steeds meer na die beeld van God vernuwe.  Dit geld sy omgang met die naaste, sy beheer van die skepping en ook sy ontwikkeling van die kultuur, sodat hy God in alles kan verheerlik.
 • Die oogmerk van Christelike opvoeding en onderwys by Totius-Akademie is om elke leerder te lei om God te dien volgens Sy Woord, om al sy gawes tot God se eer en tot heil van sy naaste aan te wend op alle terreine van die lewe.

BMISSIE


Die missie van Totius-Akademie val uiteen in verskeie fundamentele doelstellings waarvolgens die onderwyspersoneel die leerders opvoed en onderrig sodat hulle:


 •  Die vaste voorneme sal hê om die Here en die naaste van harte lief te hê.
 •  Godvresend sal lewe as profeet, priester en Koning.
 •  Hulle Godgegewe gawes tot eer van die Here en tot heil van die naaste en in              gelowige beheer van die skepping sal ontdek en gebruik.
 •  Sal lewe vanuit 'n Skrifgefundeerde lewensvisie om, in die lig van 
 •         Gods Woord,  probleme op te los, informasie te evalueer, besluite te neem en    etiese norme  (soos voortspruit uit die Tien Gebooie) te eerbiedig.
 • Vaardighede en houdings verwerf wat hulle in staat stel om verantwoordelik
 •         en doeltreffend op te tree, sodat hulle:
* doeltreffend kommunikeer, skriftelik sowel as mondeling;
*  produktief in die werkslewe en/of gevorderde vlakke van studie optree;
*  ordelik en gedissiplineerd in 'n groep saamwerk en in agneming van God se eis            tot liefde, hulpvaardigheid, diens en begrip betoon.
*  hulle take in die samelewing kan uitvoer deur die krag van die Heilige Gees.

 • Besef dat die wetenskap die mens se beskrywing van die orde en struktuur van God se skepping is asook die geweldige moontlikhede van die wetenskap (aangesien) dit die skeppingswerk van die Here is.
 • Oor die vermoë beskik om lewensbeskouiings en lewenswyses (gewoontes en gebruike) van verskillende volke in die lig van die Skrif te kan beoordeel.
 • Die resultate van wetenskap en tegnologie in gehoorsaamheid aan God se kultuuropdrag (Gen. 1 : 26 - 28  tot  2 : 15) gebruik.
 • Besef dat die lewe een geheel is en dat die verskillende leergebiede en fokusareas deel uitmaak van die totaliteit van God se skepping.